Daňové odpočty hypoték a novelizace zákona k 1. 1. 2021

30.11.2020

Článek se zabývá principem odpočtu daňového základu uplatnitelného při splácení úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů. Popisuje novelizaci proběhlou v rámci schválení zákona č. 386/2020 Sb., který kromě zrušení daně z nabytí nemovitosti, upravuje také výši limitu úhrnné částky úroků, o který je možný snížit základ daně.

Kdo si může odečíst hypotéku z daní?

Fyzická osoba, která je výdělečně činná (OSVČ, zaměstnanec) a která je zároveň účastníkem hypoteční smlouvy, úvěru ze stavebního spoření. Úvěrem musí řešit bytovou potřebu svou nebo svých blízkých. Osoba blízká je definována občanským zákoníkem a jsou jí příbuzní v přímé řadě, sourozenci a manžel (nebo registrovaný partner). Za osobu blízkou je možné považovat i osoby spolu trvale žijící.

Co je to bytová potřeba?

Bytovou potřeba je v zákoně o dani z příjmů definována následovně: výstavba rodinného domu či bytové jednotky, koupě rodinného domu, bytu, rozestavěné stavby rodinného domu, vypořádání úhrady podílu v SJM apod.

Jak při daňovém odpočtu postupovat?

Odpočet úroků je možné uplatnit jednou za rok. OSVČ tak činní v rámci svého daňového přiznání. Zaměstnanec v rámci ročního zúčtování daně, kterou provádí mzdová účetní zaměstnavatele.

Kolik je možné si z daní odečíst?

Odečíst je možné úroky ve výši maximálně 300 000 Kč za rok. Úroky se odečítají ze základu daně ve formě tzv. nezdanitelné části daně. Skutečná úspora na dani pak představuje 15 % z částky zaplacených úroků. Maximální úspora na dani je tedy 45 000 Kč (300 000 Kč x 0,15).

Co se mění k 1.1.2021?

Pokud k okamžiku obstarání bytové potřeby financované z úvěru dojde v době od 1. 1. 2021, pak bude možné odečítat ve zdaňovacím období úroky již pouze do výše 150 000 Kč, tedy o polovinu méně než v současnosti. Maximální úspora na dani bude 22 500 Kč.

Co se stane již s běžícími smlouvami?

Pokud k obstarání bytové potřeby financované z úvěru dojde před 1. 1. 2021, bude podle výše citovaných přechodných ustanovení nadále aplikována původní úprava a odečíst od základu daně tak bude možné ročně v rámci jedné společně hospodařící domácnosti zaplacené úroky v úhrnné výši 300 000 Kč.

Kdy dojde k obstarání bytové potřeby?

Obstaráním bytové potřeby se rozumí okamžik naplnění zákonných definičních znaků jednotlivých druhů bytové potřeby.

  • Nabytí vlastnického práva - rozhodným dnem obstarání bytové potřeby je den provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • Výstavba - dokončení stavby výpisem z listu vlastnictví
  • Změna stavby/údržba - doložit výpis z listu vlastnictví, nájemní smlouvu, doklad o trvalém pobytu, případně jiným způsobem prokázat splnění podmínek užívání daných § 15 odst. 4 zákona o daních z příjmů.
  • Refinancování dříve uzavřených úvěrů - rozhodným okamžikem je okamžik skutečného obstarání dané bytové potřeby, nikoliv okamžik uzavření úvěrových smluv, a to ať jde o smlouvu původní nebo smlouvu o následném refinancování. Při refinancování smluv, na základě kterých byly bytové potřeby obstarány, se právní režim odpočtu úroků tímto refinancováním nemění.

Pokud právě řešíte hypoteční úvěr a ani po přečtení článku se nejste úplně jistí, kolik si budete moci nadále odečítat z daní, neváhejte nám poslat svůj konkrétní dotaz na info@darfin.cz nebo na telefonní číslo 721 242 278, v rámci hypotečního servisu poskytujeme i konzultace s daňovými poradci zdarma a rádi se Vám budeme věnovat.